سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پروین تترپور – سوپروایزار آموزشی
الهه گرامی – سرپرستار بخش اورژانس مرکز درمانی حضرت علی اصغر (ص)

چکیده:

مقدمه:
از آنجائیکه یکی از مهمترین شاخص های کیفیت ارائه خدمات در بخش بیمارستانی میزان رضایت مددجویان از خدمات ارائه شده در آن بخش ها است. و بخش های اورژانس یکی از مهمتین بخش های بیمارستان است که عملکرد آن می تواند تاثیر فراوانی بر عملکرد سایر بخش های بیمارستان و رضایتمندی بیماران داشته باشد و از آنجا که یکی از مهمترین شاخص هایی که رد ارزیابی مراکز اورژانس بکار گرفته می وشد مدت زمانی است که بیماران برای دریافت خدمات تشخیصی و درمانی معطل می شوند. پژوهش حاضر به منظرو کسب اطلاعات لازم جهت تعیین نقاط ضعف و بررسی راهکارهائی برای بهبود کیفیت خدمات رسانی به بیماران مراجعه کننده به این مرکز آموزشی و درمانی انجام شد.
روش تحقیق:
این تحقیق به روش مقطعی و به منظرو تعیین مدت زمان انتظار وتعیین تکلیفبیمار و رضایتمندی بیماران انجام گردید. جامعه مورد مطالعه ۳۶۰ بیمار مراجعه کننده به اورژانس کودکان در سال ۱۳۸۵ می باشد. اطلاعات به صورت مصاحبه و ثبت مشاهدات در فرم های مخصوص جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار spss و روش آماری t-test و chi squer ، میانگین ، فراوانی نسبی و غیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها:
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میانگین مدت زمان انتظار بیماران جهت ویزیت آنها ۸ دقیقه و در طول مدت ویزیت آنها ۱۵ دقیقه بود. حدود ۱۵% بیماران بیش از ۱۰ دقیقه در بیمارستان جهت ویزیت معطل شدند. ۹۰% بیماران توسط انترن ورزیدنت و ۱۰ % توسط متخصص ویزیت شدند . ۹۰% موارد جهت تشخیص ، آزمایش و ۳۵%موارد رادیولوژی درخواست شده داشتند. میانگین فاصله زمانی فرستادن بیمار به رادیولوژی تا گرفتن نتیجه ۲ ساعت بود ، در حالیکه درمورد زمان آزمایش ۳ ساعت بود . فاصله زمانی ورود به اورژانس تا ترخیص در حدود ۱۰% کمتر از یک ساعت ۲۵% حدود یک ساعت و ۶۵% بیش از یکساعت بود . به طور متوسط میانگین مدت زمان ترخیص بیماران از اورژانس ۸ ساعت بود. میانگین فاصله زمانی شروع ویزیت تا تشخیصقطعی برای بیماران که بعلت گاستروآنتریت ( بیشترین مراجعه کننده) ، مراجعه کرده بودند ، ۲ ساعت بود. میزان رضایتمندی همراهان از مدت زمان صرف شده در بیمارستان جهت دریافت خدمات ۴۵% بود.
نتیجه گیری:
مقایسه این نسبت ها نشان می دهند که سرعت خدمت رسانی اورژانس این مرکز در مقایسه با استاندارهای بین المللی پائین تر است . بیشترین زمان اتلافشده در واحد اورژانس تشخیص قطعی بیماری بوده که جهت این امر کارهای تشخیصی مثل آزمایشات ، و کرافی و مشاوره را مورد نیاز بود که این موارد می توانند ناشی از حضور طولانی انترن ها و رزیدنت ها در بخش و حضور کوتاه متخصصین و رزیدنت های سال بالا در بخش ، عدم حضور متخصصین در شیفت های عصر و شب ، کم بود. نیروی انسانی ، تجهیزات ناکافی آزمایشات می باشند . بنابراین لازم است تمهیداتی در زمینه تامین نیروی انسانی ، در آزمایشگاه و پزشکان و پرستاران مجرب دوره دیده ، مجهز نمودن آزمایشگاه به تجهیزات نوین و امکانات رفاهی برای همراهان در نظر گرفته شود.