سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمصطفی موسوی – دانشگاه امام حسین(ع) – دانشکده و پژوهشکدة علوم انسانی- گروه علوم نظامی

چکیده:

یکی از مشکلات موجود عدم اط لاع کافی از کارآیی، قابلیت و ظرفیت شبکه های حم ل ونقل زمینی در مواقع رزم است. موقعیت جغرافیایی منطقة عملیات و مشخصات طبیعی آن از جمله عوامل تأثیرگذار بر کارآیی و قابلیت شبکة حمل ونقل است. نقش شبکه های حمل ونقل در عملیاتهای آفندی و پدافندی از اهمیت نیروی انس انی و تجهیزات نظامی وحتی جن گ افزار کمتر نیس ت. با توجه به قابلیت و کارآیی سیستم اطلاعات جغرافیای ی(GIS) امکان تعیین نقاطآسیب پذیر و گر ه های مواصلاتی در بررسی و مطالعة شبک ه های حم ل ونقل زمینی مناطق عملیاتی، با استفاده از نرم افزارهایGISفراهم م ی باشد. لذا با توجه به موقعیت جغرافیایی و اهمیت استان بوشهر محور بوشهر – برازجان -شیراز در استان بوشهر از لحاظ ظرفیت، آسی ب پذیری، و نقاط حساس مورد بررسی و تجزی ه وتحلیل قرار گرفت که نتیجة بررسی حاکی از وجود آسی بپذیری و محدودیت در انجام پشتیبان یهای عملیاتی بود.