سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

ابراهیم نبیونی – کارشناس ارشد، علوم اقتصادی، جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی
حمید بختیاری – کارشناس ارشد، علوم اقتصادی
حامد اعتماد مقدم – کارشناس ارشد، علوم اقتصادی، جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی

چکیده:

با توجه به عصر جدید که صنعت، زیربنای توسعه در مناطق مختلف جهان می باشد و اینکه نمی توان کشوری را یافت که بدون صنعت به توسعه رسیده باشد و از طرفی دیگر با توجه به راهبرد کوچک سازی دولت نمی توان از بخش دولتی انتظارزیادی برای کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال داشت. لذا یکی از راهکارهای قابل تامل در چنین شرایطی، اتکاء به صنایع کوچک و متوسط است. در این مقاله سعی شده است به این سوال محوری پاسخ داده شود که صنایع کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال چه نقشی را می توانند ایفا کنند.