سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد مازندرانی زاده – کارشناسی ارشد منابع آب
سید جمشید موسوی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
فریبرز پرتویراد – کارشناس ارشد، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

چکیده:

هدف از این تحقیق بهینه سازی بهرهبرداری از مخازن سدها به منظور تولید انرژی برقابی با توجه به قیمت بازار انرژی برق میباشد. به این منظور کشش تابع تقاضای انرژی برق ١ تعیین گردید. با افراز سال به ۴ ناحیه باری به تعیین مشخصات بازار در هر یک از این نواحی پرداخته شد. سپس با بهره گیری از معادله تابع تقاضا یک مدل بهینه سازی بهرهبرداری از مخزن از نوع برنامهریزی پویا توسعه یافت. با مقایسه نتایج مدلهای بهینه سازی در دو سناریوی بهینه سازی بهرهبرداری همراه با احتساب و عدم احتساب قیمت انرژی برق، ملاحظه گردید که در مدلهای توسعه یافته براساس بازار انرژی، شاهد توزیع مناسب تولید در بین ماههای مختلف میباشیم. همچنین همه مدلها با افزایش نسبت ارزش
انرژی مطمئن به انرژی ثانویه، قادر به تولید مقادیر یکسان انرژی مطمئن میباشند.