سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا پیروان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

درپژوهشهای مهندسی رودخانه مطالعه وضعیت فرسایش پذیری ساحل رودخانه درگذشته و حال ونیز اگاهی یافتن ازروند تغییرات و جابجایی کانال آن دراینده ازاهمیت ویژه ای برخوردار است شکل گیری بستر وروند تغییرات زمانی یک رودخانه تابع عملکرد یک سری عوامل پیچیده و پویا ازجمله هیدرولیک رسوب و زمین شناسی است که دربازه های مختلف رودخانه هرعامل بگونه ای عمل می کند که اثریکی بردیگری عوامل غلبه می نماید دراین مقاله پایاب رودخانه قزل اوزن حدفاصل روستای استور تا سدمنجیل به طول ۱۹۵ کیلومتر مورد بررسی قرارگرفته است این قسمت ازرودخانه درارتفاعات طارم و دره گیلوان – منجیل دردوبازه متمایز تنگ دره سنگی gorge و دشت سیلابی flood plain جاری است برای بررسی شکل رودخانه ازنقشه های توپوگرافی و عکسهای هوایی با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ سالهای ۱۳۳۴و۱۳۷۱ ومشاهدات صحرایی استفاده شده است بدین منظور عملیات کارتوگرافی شامل موارد زیرانجام گرفت: ۱-ترسیم خط مرکزی کانال رودخانه /اندازه گیری طولموج یاطول پیچانرودی ۳- برازش قوسهای مماس برپیچهای رودخانه /۴- اندازه گیری شعاع قوسهای پیچانرودی R 5- اندازه گیری طول قوسهای پیچانرود ۶- اندازه گیری پهنای رودخانه درقله قوس ها ۷- اندازه گیری دامنه نوسانات حلقه های پیچانرود۸- محاسبه زاویه مرکزی قوسها و ۹- محاسبه ضریب خمیدگی رودخانه sinuosity . این مطالعات نشان داده است که مقادیر میانگین زاویه مرکزی و ضریب خمیدگی دربازه کوهستانی بیشتر است به عبارتی مسیررودخانه درناحیه کوهستانی پیچ و خم دارتر می باشد