سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود نصری – کارشناس ارشد مهندسی آبخیزداری استانداری اصفهان و عضو هیئت علمی دانشگ
یوسف مرادی – کارشناس ارشد هیدروژئومرفولوژی استانداری اصفهان

چکیده:

به منظور تعیین نقش عوامل تاثیرگذار و بررسی مهمترین عامل فرسایش و رسوب، مطالعه ای موردی در حوضه آبخیز شاهین شهر واقع در شمال غربی اصفهان درمساحتی بالغ بر ۹۴۳/۵ کیلومتر مربع صورت گرفت. در این منطقه با توجه به وضعیت شبکه آبراهه ها و استفاده ازنقشه های توپوگرافی، عکسهای هوایی و ماهواره ای به ۱۰ واحد کاریمربوط تعیین گردید. در تحلیل آماری اطلاعات از بین روشهای آماری، روش رگرسیون ، چند متغیره بمنظور بررسی روابط همبستگی، و روش آنالیز خوشه ای به منظور دسته بندی عوامل متغیر و تابع به کمک نرم افزار SPSS استفاده گردید، که با توجه به آنالیزهای صورت گرفته مهمترینعوامل تاثیرگذار در دبی رسوب درحوضه آبخیز شاهین شهر عبارتند از : میزان فرسایش گالی درحوضه، استفاده فعلی از زمین، وضعیت پستی و بلندی منطقه در بین عوامل تاثیرگذار درمدل می باشد که در بین عوامل تاثیرگذار بیشترین سهم مربوط به استفاده از زمین درحال حاضر و بعد از آن وضعیت پستی و بلندی و وجود گالی های متعدد در واحدهای کاری می باشد که پیشنهاد میشود جهت کنترل فرسایش و رسب درمنطقه با اجرای برنامه آمایش سرزمین و استفاده ازکاربری های آتی در برنامه ریزیها و همچنین اجرای بندهای کنترل رسوب تا حدی از وضعیت فرسایش و رسوب فعلی را کاهش داد.