سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داوود عباسی – مدرس دانشگاه پیام نور شهرستان کبودرآهنگ

چکیده:

عوامل ژئومورفولوژیک در طراحی نظام فضایی و شکل گیری شهر ها مؤثر بوده و این مهم اهمیت مطالعات ژئومورفولوژی را در برنامه ریزی شهری و عمران شهری بیش از گذشته نمایان می سازد چرا که زمین های وسیع و گسترده ای که ترکیب شهر را نشان می دهد خود تابع توپوگرافی و عوامل باز دارنده طبیعی است که به خودی خود نقش واحد های ژئومورفیک را در طراحی شهر بارز تر کرده است و لذا برای این مهم به مطالعه واحد های ناهمواری ها و انواع شهر ها پرداخته شده است که بیانگر نقش عو امل ژئومورفولوژیک در سطوح آمایش شهری است که هم در نظام فضایی و توزیع مکانی کاربری ها در داخل شهر می تواند مؤثر باشد و هم در شکل و ریخت شهر اثر گذار است پس یکی از اساسی ترین مطالعات پایه در آمایش سرزمین در مقیاس ملی و منطقه ای شناسایی عوامل ژئومورفولوژیک است .