سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا مرادی – استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
ابوالفضل طهماسبی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه ت

چکیده:

با توجه به نقش مهم گیاهان در تعادل اکوسیستم ها، ضرورت شناخت روابط بین گیاهان و عوامل محیطی جهت حفظ ثبات و پایداری آنها امری اجتناب پذیر است (۴) بدون پوشش گیاهی، دوام و بقاء خاک دچار مخاطره می گردد . زیرا خاک محصول اقلیم و پوشش گیاهی بر روی سنگ یا مواد مادری است (۵) نکته جالب توجه این که بین پوشش گیاهی و شرایط خاکی روابط مشخصی وجود دارد و این روابط یکسویه نیست . بلکه به صورت متقابل می باشد (۶) و تغییر در ترکیب پوشش گیاهی یک منطقه، گویای تغییر در عواملی است که گیاه به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر آن قرار دارد (۱۴) انتشار و حضور نباتات در هر منطقه تصادفی و اتفاقی نیست، بلکه گسترش جوامع گیاهی بازتابی از شرایط کلیماتیک و ادافیک آن منطقه محسوب می گردد (۷) چنانچه خاک منطقه ای که دارای آب و هوا و پستی و بلندی یکسان است شناخته شود، به سهولت می توان پوشش گیاهی آن را شناخت (۳) به این ترتیب ، شناخت روابط بین عوامل خاک، آب و هوا و پوشش گیاهی در هر رویشگاه و تعمیم آن به دیگر نقاط مشابه از جمله دستاوردهای با اهمیت در مطالعات اجتماعات نباتی خواهد بود (۱) بدیهی است که استقرار جامعه گیاهی تحت تاثیر عوامل خاکی، اقلیمی و زیستی است و از آنجائی که ارتباط نزدیکی بین پارامترهای خاک و پوشش گیاهی وجود دارد (۱۴) از این رو مسئله اصلی تحقیق یافتن روابط بین این پارامترها با یکدیگر در حوزه آبخیز کسیلیان می باشد .