سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

دکترمحمدعلی زکی –

چکیده:

سه دهه ازطرح ،بسط وگسترش تکنیک فراتحلیل می گذرد.فراتحلیل باکارگلاس( ۱۹۷۶ )آغازگردیدوموردتوجه اندیشمندان قرارگرفته
است.فراتحلیل روش سودمندومفیدی است که ازطریق آن می توان رهیافتی واحدومشترک رافراهم نمودواین نتیجه حاصل مجموعه فراوان
.( یافته های گسترده وتحقیقات گذشته می باشد(وامپولدوهمکاران، ۲۰۰۰ ).فراتحلیل روش کمی برای ترکیب تحقیقات است(ولف، ۱۹۸۶
اهمیت فراتحلیل به طورخاص به دودلیل می باشد:الف)روش فراتحلیل درحوزه های مختلف علوم اجتماعی(هم چون جامعه
شناسی،روانشناسی،تعلیم وتربیت ومدیریت)وعلوم پزشکی(هم چون بهداشت وپزشکی وسلامت)موردتوجه اندیشمندان واقع شده
است.ب)صاحب نظران باتولیدات علمی خودبه بسط وتوسعه فراتحلیل دردوزمینه نظریه وتحقیق اقدام نموده اند.بخشی ازتلاشهاتوجه به
مباحث نظری وآماری درکم وکیف فراتحلیل می باشدوبخشی دیگرتکیه براستفاده ازفراتحلیل درموضوعات وزمینه های موردعلاقه
اجتماعی/رفتاری/آموزشی داشته است.
یکی ازحوزه های پژوهشی درتحقیقات علوم اجتماعی اختصاص به مطالعات سازمانی داردکه ازآن میان برخی ازصاحب نظران
سازمانی استفاده ازفراتحلیل رادرزمینه های سازمانی واداری پیشنهادداده اند (بریمن ، ۱۹۹۰ ،اشتاینروهمکاران ، ۱۹۹۱ ).براین اساس مقا له
حاضرسعی دربررسی نقش ،جایگاه ،کاربردواهمیت روش فراتحلیل درمطالعات وتحقیقات سازمانی داشته است .مقاله پس ازبیان مبانی نظری
،باتوجه به معرفی سابقه وتاریخچه بیست وپنج ساله مقالات مندرج درسه مجله علمی تخصصی سازمانها (مجله روان شناسی پرسنل،مجله
روان شناسی کاربر دی ومجله آکادمی مدیریت )درزمینه تحقیقات متکی برفراتحلیل،سعی دربررسی زمینه های پژوهشی جدیددرتحقیقات
سازمانی دارد.ازمیان مباحث متنوع ومتعددسازمانی،کاربردروش فراتحلیل درسه نمونه مشخص بررسی گردیده
.( است:تعهدسازمانی( ۲۰۰۲ )،رضایت شغلی( ۲۰۰۲ )وحمایت سازمانی( ۲۰