سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش شهر برتر، طرح برتر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین صدری –

چکیده:

انسان در کجا زندگی می کند؟ چگونه و تا چه حد می تواند با محیط پیرامون ارتباط برقرار سازد؟ و یا بشناسد؟ از چه چیزهایی متاثر می گردد؟ و بر اساس کدام تاثرات می اندیشد؟ اینها سوالات اساسی فلسفه ی امروزند و بخش مهمی از این سوالات مربوط به حیطه ای از کار معماران یعنی فضاست. در این مقاله نیز سعی در پاسخگویی به برخی از این سوالات شده است.
بر اساس تعریف فلسفی امروزین از مفهوم فضا و شهر و در نتیجه فضای شهری و شناخت حاصله از دموکراسی، میتوان دریافت که فضای شهری به عنوان ارتباط دهنده ی متقابل رفتارها و روابط، تعریف کننده ی هویت مکانی و در برگیرنده ی فردیت اجتماعی انسانهاست و در این نگاه عرصه ای است جهت حصول آزادی و برابری که مهمترین عناصر شکل گیری دموکراسی است.