سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا تمیزی – پژوهشگر موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی
بهزاد قائمی – کارشناس دفتر برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت
عادل مصلحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

رقابت پذیری و اثربخشی صادرات یک کشور صرف نظر از ظرفیت های تولیدی مناسب به توانایی کشور در ارسال کالا به ب ازارهای خارجی با کمترین قیمت ممکن و تحت شرایط درخواستی مشتریان و واردکنندگان، بسیار وابسته اس ت. در این راستا م ی توان کیفیت دستر سی و هزین ه های حم ل و نقل را به عنوان شاخص ه های اصلی در تعیین ظرفیت سیستم حمل و نقل در زنجیره تأمین در نظرگرف ت. در کشورهای در حال توسعه هزینه صادرات به طور متوسط ۲ تا ۳ برابر حقوق گمرکی کشور واردکننده است و بنابراین هزین ه های حمل و نقل یکی از اصل ی ترین چالشهای پیشبرد کشورهای در حال توسعه در دسترسی به بازارهای خارجی اس ت.از سوی دیگر تحولات اخیر در ف ن آوری اطلاعات وارتباطات ونیز کاربرد تجارت الکترونیکی در تولید وتجارت جهانی بستری را فراهم نموده است که در صورت استفاده مؤثر وبهینه ازآن می توان بسیاری از چالشهای موجود در این صنعت را مرتفع ساخ ت. این مقاله برآن است تا مسائل ومشکلات موجود در صنعت حمل ونقل و مزایای فن آوری اطلاعات وارتباطات و تجارت الکترونیکی در رفع موانع مذکور به خصوص در کشورهای در حال توسعه را مورد بررسی قرار دهد.