سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامبیز یوسفی – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان آدر
فاطمه عسکری –

چکیده:

این تحقیق بمنظور بررسی نقش بقایای در حال تجزیه در ایجاد تعادل های رطوبت و رفع نیاز آبی درختان بهنگام کاهش نسبتاٌ طولانی مدت بارندگی انجام گرفت.از آنجایی که این پدیده بهنگام کاهش بارندگی طی ماه های خشک یا خشکسالی ها حائز اهمیت بوده و در خشکسالی ۱۳۸۰ تا حد بالایی توانسته بود تنش های محیطی را از طریق افزایش حضور آب در خاک منطقه انتشار ریشه درختان کاهش دهد، کوشش شد در ۴ تیمار زراعت ، زمین آیش گذاشته، مرتع ( ۳ تیماری که طی دهه های اخیر از زیر پوشش جنگل خارج و تغییر کاربری شده بودند ) و جنگل متراکم، در ۳ تکرار از مناطق دارای حداقل یک متر ضخامت خاک در ارتفاع ۱۷۰۰ متر منطقه جنوب گیلان ( جنگل های سیبن ) از عمق های سطح خاک ، عمق۵، ۱۵ ، ۲۵ ، ۳۵ ، ۵۰ و ۷۵ سانتی متر نمونه های رطوبت وزنی خاک برداشته شود. درصد رطوبت نمونه ها بعد از انتقال به آزمایشگاه مشخص و ضمن تعیین وزن مخصوص ظاهری خاک درصد رطوبت حجمی در هر عمق محاسبه شد. آمارها با استفاده از نرم افزار آماریSAS بروش کرت های خورد شده در مکان تجزیه و تحلیل شد.نتایج نشان داد تیمارهای ۳ گانه تغییر کاربری شده تأثیر معنی داری در درصد رطوبت نداشته در حالیکه تیمار جنگل متأثر از فعّالیت های حیاتی تجزیه و تخمیر لاش برگ ها و سایر اجزای درختان قرار داشته و درصد رطوبت در سطح ۹۵ و ۹۹ %معنی دار شد