سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
فاطمه آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
حمید شاه بندرزاده – عضو هیئت علمی و استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
توران رزم آور – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده:
با توجه به نیاز صنایع کشور به بهره وری در تولید و دستیابی به موفقیت چشمگیر در بازار رقابتی امروز و با توجه به کوتاه-شدن چرخه ی عمر محصولات و تنوع در تقاضای مشتریان، بکارگیری فناوری اطلاعات در فرآیندهای زنجیرهی تأمین سازمان هاو توجه به مباحثی چون، سیستم های اطلاعاتی، خودکارسازی، و تبادل الکترونیکی اطلاعات در بهبود کارایی و بهره وریسازمانها، ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. با چنین پیش زمینه ای، پژوهش حاضر در پی آن است تا تأثیر فناوری اطلاعات را برموفقیت زنجیره ی تأمین، بررسی نماید. داده ها نیز از مراجعه به شرکت کشتی سازی صدرا واقع در شهر بوشهرگردآوری شده اند.نمونه آماری تحقیق ۵۷ نفر از کارکنان این شرکت در نظرگرفته شده است؛ روش جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه انجام گرفت و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه ها، از طریق نرم افزار PLS صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط معناداری بین بکارگیری فناوری اطلاعات و موفقیت زنجیره تأمین، در زمینه های هماهنگی در زنجیره، عملکرد زنجیره، یکپارچگی در فرآیند زنجیره و همکاری در فرآیند زنجیره در سازمان وجود دارد.