سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدیه جباری نوقابی – دانشگاه جامع علمی کاربردی هلال احمر ایران

چکیده:

از عمده ترین مشکلاتی که با بروز بلایای طبیعی در قربانیان ناشی از این حوادث بروز می کند ، اخـت لالات روانی پس از حادثه می باشد و مدیران به عنوان نبض تپنده امداد در صحنه آسیب، نقش مؤثری در ارائه خدمات و حمایت روانی به افراد حادثه دیده بر عهده دارند . هدف اصلی این مقاله، بررسی نقش و نحوه عملکرد مدیران در زمینه روانشناختی حادثه با بازیابی روانی، کاهش فـش ار روانـی و تنش ناشی از بلایا در افراد متأثر از حادثه و پیاده کردن بحث حمایت روانی در گردونه امداد تا توسعه می باشد .
سؤالات اصلی پژوهش عبارتند از :
– ۱ آیا مدیران بحران از سطح روانی جامعه تحت پوشش خودآگاهی کافی دارند؟
– ۲ ایجاد سامانه مدیریت حمایت روانی تا چه میزان از فشارهای روانی ناشی از بلایا خواهد کاست؟
– ۳ چه اقدامات و راهکارهای حمایتی در مرحله قبل، حین و بعد از بحران می توان ارائه نمود؟
روش تحقیق مورد استفاده ترکیبی از روش مصاحبه، پرسشنامه ، تحلیلی و کتابخانه ای می باشد . ابزار تحقیق کتابخانه ای، کتب ،مجلات، پایان نامه ها و استفاده از اطلاعات اینترنت است .
پرسشنامه هایی نیز تهیه گردید که توسط رؤسای شعب جمعیت هلال احمر خراسان رضوی و چند نفـر از صـاحب نظـران در عرصه روانشناسی تکمیل گشته و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
در طی مقاله نشان خواهیم داد که ارائه راهک ارها در ۳ مرحله قبل، حین و پـس از بحـران تـا چـه حـد بـر کـاهش اسـترس و فشارهای روانی در امدادگران و دیگر قربانیان حوادث اثر مطلوب خواهد گذاشت . مدیران در مرحله قبل از سانحه با برنامه ریزی صحیح و اصولی در همه مقوله هـای آمـوزش، پـژوهش، تـشکیل تـیم حمایـت روانی، هماهنگی ب ین بخشی، برگزاری مانور، تأمین بودجه و نیروی انسانی، خرید وسایل مورد نیـاز ماننـد تهیـه سـبد حمایـت روانی، قدرت پاسخگویی در زمان بحران را تا حد زیادی بالا می برند . در مرحله حین سانحه، اعزام فوری تیم های مداخلات روانی، برآورد اولیه آسیب، تـأمین نیازهـای پزشـکی و غـذا یی و امنیـت آسیب دیدگان ،ایجاد انسجام بین افراد ، انجام مداخلات روانی و .… از جمله اقدامات مؤثر در کـاهش اثـرات روانـی و اسـترس پس از حادثه می باشد . انجام ملاحظات تخصصی روانشناختی و توانبخشی، شناسایی آسیب دیدگان و تشویق آنان به شرکت در روند بازسازی از جمله راهکارهای مرحله پس از سانحه می باشد . بررسی نتایج حاصل نشان می دهد بین نقش مدیران در ایجاد سامانه خدمات روانی بـه آسـیب دیـدگان و قربانیـان حادثـه بـا کاهش تنش و بازیابی روانی در آنها رابطه معنی داری وجود دارد . به طوریکه هر چه این سامانه به صورت درست و اصولی و منظم اجرا شود سرعت بازتوانی قربانیان حادثـه بـه شـرایط زنـدگی عادی بیشتر خواهد بود .