سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کبری میربلوک –
کبری نوروزی –

چکیده:

بحران ، فرایندی است که دراثراختلال درنظم موجود بوجود می آید ، بد ین معنی که هرگاه درامور اجتماعی ،سیاسـی واقتصادی ،طبیعی و …… اختلال بوجود آید ونظ م موجود در بین قسمتهای هریک از آنان از بین بـرود اصـطلا حـا مـی گوینـد بحران شکل گرفته است که باعث ایجاد مشکل در تمام امور می شود . اصولا بلایای طبیعی یکی از بحران ساز ترین مسایل مـی باشد که مدیر یت بلا یاکلید حل این مشکل است که در صورت انجام بدون کم وکاست آن وسی است ورزی ، می تواند تا حـودو زیادی مانع ایجاد بحران شود .
بحث ونتیجه گیری : مد یریت بلایا در سطح کلان وظیفه دولت است که می تواند با استفاده از بخشهای غیر دولتی با تـشکیل سیستم مد یریت اظطراری از عناصر فراوانی برای پاسخ به بحـران اسـتفاده کنـد . از مهمتـرین عناصـ ر مقابلـه بـا بحـران هـا ، تشکیلات لازم برای مقابله با بلایای طبیعی است . این تشکیلات بدون کنترل بر دولت و عد م خروج از محد وده عملی دولت انجام وظیفه می کنند و کلیه امکانات از سطح ملی ، استانی ، شهرستانی، منطقه ای و محلی را به کار می گیرند . از عناصر عمده دخیل در برنامه مقابله با بلا یای طبیعـی ، برنامـه ریزی قبل از وقوع حوادث است . اگر یک برخورد منسجم وشفاف با بلیا صورت گیرد ویامراجعی برای ادارات ومـسیولین دخیـل درعملیات درنظرگرفته شود ، دیگرشاهدمرگ های جندین ده هزاری مانند بم درکشور نخواهیم بود . ازدیگرمباحثی که یک بر نامه ریزی منسجم داراست تقسیم بندی مسیولیت هاست که درصورت عدم وجود آن هـرج ومـرج بـه حادثه اضافه می شود .
برای نخستین بار درکشور نرم افزاری طراحی گردید که بااسـتفاده از آن درحـوادث غیـر مترقبـه مـی تـوان کمبـود نیروهـای متخصص، امکانات ومد یریت بحران رابوی ز ه در سا عات اولیه وقوع حوادث جبران نماید . این نـرم افزارکـه سیـستم الکترونیکـی حمایت تصمیم ) ) DSS نام دارد ،به دو صورت ofline و online می تواند مورد استفاده قرار بگیرد ، ضمن مرتفع نمودن کمبود
نیروهای متخصص درمحل وقوع حادثه ، کیفیت خدمات قا بل ارایه را ارتقاع داده و نحو ه الویت بندی در خدمات دهی وبصوص مدیریت بحران را به شکل کاملا اصولی و استاندارد شکل می دهد .
آموزش درایران ؛ امروزه هنوزجایگاه واقعی خود را نیافته است . با قبول این موضوع که سازه ها ، راهها و کوجه های کـشورمـا اصلا تحمل حوادثی چون بم را ندارد وهمجنین این مطل ب که ایمن کردن تمام اینها نیاز به صرف هزینه های بـسیار سـنگینی داردکه درمدت کوتاهی قابل انجام نیست .