سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد احمدمعظم – پزشک عمومی، معاونت آموزش و پژوهش اورژانس تهران- مدرس طب اورژانس، تریاژ
محمدرضا شیخ کاظم – دانشجوی کارشناسی شهرسازی

چکیده:

حوادث غیرمترقبه (Disasters) اتفاقاتی هستند که به طور غافلگیرکننده و گاه ، اجتناب ناپذیر رخ داده و به علت گستردگی تأثیر بر منابع مادی و انسانی و قطع روند طبیعی حیات، خارج از ظرفیت تطابق جوامع بوده و در بر خی موارد بدون کمک های ملی و بین المللی به فجایع انسانی منتهی می گرد ند. این حوادث به دو نوع بلایای طبیعی (Natural)مانند زلزله، رانش زمین، سیل، طوفان و … و بلایای غیر طبیعی (Man-Made)مانند حملات تروریستی، حوادث شیمیایی، هسته ای و… تقسیم می شوند.
کشور ایران به علت وسعت، موقعیت جغ رافیایی و تنوع اقلیمی، جزء یکی از کشورهای بلاخیز دنیا به شما ر رفته و از این نظر رتبه ششم دنیا را به خود اختصاص داده است . از ۴۰ نوع بلای طبیعی شناخته شده، نزدیک به ۳۱ نوع آن در ایران اتفاق می افتد که تنها در دهه گذشته خساراتی بالغ بر ۲۱۰۰ میلیارد ریال به کشورمان وارد آمده است. با توجه به قرار گیری ایران بر روی کمربند لرزه خیزی جهان و با عنایت به بررسی سوابق زمین لرزه در ایران ، اهمیت بحث مدیریت بحران و امداد و نجات به هنگام وقوع زلزله با هدف کاهش تلفا ت انسانی به خوبی مشهود می باشد . در بسیاری از حوادث اخیر مشاهده شده است که نبود روند درست و یا عدم اجرای روند پیش بینی شده در فرآیند امداد و نجات، میزان تلفات، معلولیت هاوآسیبهایناشیاززلزلهراتا حد قابل توجهی افزایش داده است؛ که از مهمترین و آخرین نمونه های آن می توان به زلزله بم، با تلفات جانی و مالی گسترده، به عنوان نمونهای قابل توجه و تأمل اشاره نمود. در طب حوادث و همچنین رویا رویی با فوریت های پزشکی، عامل زمان از اهمیت زیادی برخوردار است . بررسی های انجام شده نشان می دهد ۲۵ تا تا ۵۰ درصد کشت ه شد گان زلزله در صورت دسترسی سریع و به موقع کمک های اولیه فرصت ادامه زندگی را خواهند داشت. در این میان نقش مدیریت تریاژ (Triage Management)به عنوان عامل طبقه بندی کننده مصدومین و آسیب دیدگان، همچنین اولویت بندی در بهره مندی از امکانات طی فرآیندامدادرسانی، در افزایش کیفیت امداد و نجات و بهره وری زمان، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. تریاژ مجروحان ناشی از زلزله از چندین جهت حائز اهمیت اس ت؛ پس ا ز وقوع زلزله مجروحان و آسیب دید گان در منطقه وسیعی پراکنده اند، امکانات پزشکی محدودیت بسیار زیادی دارد ، مدتی که طول می کشد تا بیمار تحت مراقبت استاندارد پزشکی قرار گیرد به هیچ وجه ق ابل پیش بینی نیست و بالاخره به دلیل احتمال خرابی مسیرهای ارتباطی تخلیه سریع بیماران امکان پذیر نمی باشد . بر اساس این شرایط مدیریت تریاژ می تواند به عنوانعاملی مؤثر با هدایت سیستماتیک فرآیند امداد و نجات، بحران را مدیریت نموده و با جلوگیری از انجام اقداما ت ناسنجیده و خارج از چارچوب، فرصت و امکان زندگی را برای آسیب دیدگان ناشی از زلزله تا حد امکان افزایش دهد. در این مقاله نقش مدیریت تریاژ (Triage Management)به عنوان بخشی مؤثر و مهم در فرآیند مدیریت بحران بررسی شده و راهکارهای موجود برای افزایش کیفیت فرآیند امداد و نجات با استفاده از تریاژ صحیح مورد توجه قرار می گیرد.