سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ژیلا علیپوریان – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت مشارکتی به روش سیستم پیشنهادات در افزایش رضایت شغلی اساتید دانشگاه الزهرا در سال ۱۳۷۷ بر روی ۱۳۰ نفر از اساتید آن دانشگاه صورت گرفت . دراین پژوهش که به دو روش کمی ( پیمایشی ) و کیفی ( هدفمند ) صورت گرفت از دونظریه سیستمهای مدیریت لیکرت و انگیزش – بهداشت هرزبرگ استفاده شد ، و اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و مصاحبه هدفمند جمع آوری و نتایج زیر بدست آمد : الف : میزان رضایت شغلی اساتید و بکارکیری روش مدیریت مشارکتی در گروهها و دانشکده های دانشگاه الزهرا متفاوت می باشد . ب : با افزایش رضایت شغلی ، میزان غیبت ، تاخیر ، کم کاری و جابجایی اساتید کاهش می یابد . ج : اساتیدی که از شغل خود راضی بودند رضایت خود را به ماهیت کار و نحوه مدیریت مدیر و اساتیدی که از شغل خود ناراضی بودند نارضایتی خود را فقط به نحوه مدیریت مدیر نسبت می دادند . د : مدیران بعضی از گروههای آموزشی دانشگاه الزهرا دقیقاً از روش سیستم پیشنهادات استفاده می کردند