سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

صمد ایزدی – عضو هیئت علمی مازندران
علی آقا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
مصطفی عزیزی – دانشجوی کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

چکیده:

یکی از مهمترین اهداف تعلیم و تربیت، اجتماعی ساختن دانش آموزان یعنی آماده کردن آنان برای شرکت فعال و سازنده در زندگی اجتماعی کسب آگاهی نسبت به حقوق اجتماعی خود و بهره برداری صحیح از آن و احترام به حقوق دیگران و همکاری با سایر افراد جامعه است، یکی از شیوه های گرایش دانش آموزان به فعالیت ها و تصمیم گیری های اجتماعی، مشارکت آنان در گروه ها و شوراهای متشکل از همسالان در مدارس است.
در این راستا، مقاله حاضر با بهره گیری از رویکرد کیفی(مصاحبه)، به بررسی نقش مشارکتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزان با تاکید بر رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه(مورد مطالعه مدارس ابتدایی شهر بابلسر) است.
نمونه معروف از مدارس غیر انتفاعی، شاهد و دولتی دخترانه و پسرانه شهر بابلسر انتخاب گردیدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا پاسخ های داده شده به هر سوال جداگانه نوشته شدند. سپس، در زمینه های ظاهر شده، هر دسته از پاسخ ها شناسایی گشتند و پس از جمع بندی، نتایج نشان داد که اجرای معقول طرح شورای دانش آموزی در شهر بابلسر نیازمند توجه به نکاتی است که در نتایج تحقیق عنوان گردیده است.