سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
غلامرضا توکلی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
بهروز اسکندرپور – استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور
یونس نظری – دانشجوی دکتری مدیریت، گرایش منابع انسانی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
صمد علی نیا – کارشناس ارشد مدیریت، گرایش بازاریابی، دانشگاه لرستان

چکیده:
هدف از اجرای این تحقیق، تبیین جایگاه کیفیت ارتباط در ارتباط میان مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و نگرش مشتری در قالب یک مدل است. در این تحقیق کیفیت ارتباط به عنوان متغیر میانجی و مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان متغیر مستقل و نگرش مشتری به عنوان متغیر وابسته بررسی شده اند. جامعه آماری تحقیق، مشتریان شعب بانک سپه شهرستان تهران است و نمونه شامل ۴۰۰ نفر از مشتریان می باشد که به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شده اند در این تحقیق، برای بررسی مولفه های متغیرهای مورد مطالعه و سنجش روایی سازه از تحلیل عاملی تائیدی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مدیریت ارتباط با مشتری از طریق کیفیت ارتباط بر نگرش مشتری دارای تاثیر معنادار است. در مدل برازش شده، حفظ مشتری بیش ترین بار عاملی را در بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری به خود اختصاص داده و در بین ابعاد کیفیت ارتباط، رضایت مشتری، بیش ترین بار عاملی را دارا می باشد.