سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان شاهسوند هراتی – دستیار آموزشی، مدیریت بازرگانی،دانشگاه پیام نور واحد زهان
ابوالفضل اکبری – دستیار علمی، علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور واحد زهان

چکیده:

هدف این مقاله بررسی نظم آموزش عالی در توسعه ی فعالیت های اقتصادی (با تاکید بر نقش دانشگاه پیام نور ) می باشد. براساس مطالعه ای اسنادی و رویکردی تحلیلی، نشان داده شده است که این نظام آموزشی عالی از طریق خلق یا انتقال و توسعه و ایجاد نوآوری در تولیدات جاری، به طور مستقیم و همچنین به واسطعه افزایش شاغلین تحصیلکرده، افزایش نرخ عمومی دستمزدها،افزایش درآمدهای دولتی،افزایش درآمدهای توریستی و ایجاد و تقویت روحیه کارآفرینی به طو غیر مستقیم بر توسعه فعالیت های اقتصادی موثر می باشد.