سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید صوفی – استادیار و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
حسین کریمی – کارشناس ارشد تحقیقاتی بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و م
فاطمه رسولی – کارشناس ارشد تحقیقاتی بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و م
محمد زارع مهرجردی – عضو هیئت علمی تحقیقات آبخیزداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ا

چکیده:

اساس ساختمان خاک را خاکدانه های درشتی تشـکیل مـی دهنـد کـه واحد سازنده آنها خاکدانه های کوچک می باشند . خاکدانه هـای کوچـک نیز که اندازه آنها ۲۵۰ میکرون و کوچکتر است از اتصـال ذرات اولیـه خاک و رسها توسط مواد پیوند دهنده بوجود آمده اند (۸) پراکندگی این ذرات و عدم پایداری خاکدانه های کوچک موجب تخریب خلل و فـرج درشت، کاهش نفوذ آب و هوا به درون خاک و بدنبال آن ای جـاد سـله، افزایش روان آب و فرسایش می گردد . مقدار پراکندگی رسها را می توان به مقدار انرژی بکار رفته و خصوصیات خاک نسبت داد (۶) خصوصیات مهم خاک که در پراکندگی رسها مؤثرند شـامل: ۱) مقـدار رس ۲) اندازه، کانی شناسی و بار سطحی رسها ۳) کاتیونهای تبـادلی، هدایت الکتریکی و اسیدیته خاک ۴) حضور عوامل پراکنده کننده نظیر آنیونهای آلی و یون سدیم ۵) مواد سیمانی و مؤثر در خاکدانه سـازی از قبیل ماده آلی، کربناتهای کلسـیم و منیـزیم، هیدروکسـیدهای آهـن، آلومینیوم و سیلیسیوم ۶) برهم کنش عوامل فوق می باشد (۲ ، ۳ ، ۵)
شینبرگ و لتی (۷) مواد آلی، سدیم تبـادلی و هـدایت الکتریکـی را از عوامل مؤثر بر پراکندگی رسها معرفـی مـی کننـد و اینکـه مـواد آلـی می توانند موجب پراکنش و هماوری رسها گردند. ابو شـرر و همکـاران (۱) نشان دادند که با کاهش هـدایت الکتریکـی، میـزان رس پراکنـده شده افزایش می یابد، ایشان ایـن پراکنـدگی را بـه دلیـل اثـر هـدایت الکتریکی بر افزایش ضخامت لایـه دوگانـه پخشـیده معرفـی کردنـد. شینبرگ و لتی نیز اثر سدیم بر پراکنـدگی رسـها را بـه همـین دلیـل گزارش نمودند . هدف از این مطالعه بررسی نقش هدایت الکتریکی بر همـاوری رسـها در افقهای سطحی و زیر سطحی مناطق فرسایش ی کندوران در اسـتان هرمزگان می باشد .