سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی خلیج فارس
تعداد صفحات: ۴۳
نویسنده(ها):
احمد جالینوسی – استادیار روابط بین الملل دانشگاه اصفهان
هنگامه البرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان البرزی
یگانه طباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان البرزی

چکیده:
منطقه خلیج فارس به لحاظ ژئوپلیتیکی ژءواستراتژیکی و ژئواکونومیکی یکی ازمهمترین مناطق دنیاست که به دلیل وجود منابع سرشارانرژی و موقعیت حساس جغرافیایی و سیاسی نقش وجایگاه مهمی درساختار امنیت بین الملل داشته و فضای مناسبی را برای ایفای نقش بازیگران فراهم می کند این موقعیت برجسته خلیج فارس سبب شده است که درطول تاریخ موردتوجه قدرتهای فرامنطقه ای قراربگیرد امروزه یکی ازاهداف مهم قدرت فرامنطقه ای امریکا تسلط برمنطقه خلیج فارس می باشد چرا که این امر هژمونی این کشور را تقویت و تثبیت می کند به همین دلیل امریکا بخصوص پس ازیازده سپتامبر سعی نموده است تا جایگاه قوی و باثباتی را درترتیبات امنیتی و سیاسی منطقه خلیج فارس پیدا کند ایالات متحده آمریکا برای دستیابی به این هدف مهم باسردادن شعارهایی همچون توسعهدموکراسی رفع بحرانها و ایجادامنیت درصدد ایفای نقش درمنطقه می باشد و امادرواقع حضور امریکا و نقش آفرینی آن درمنطقه سبب ایجادواگرایی دربین کشورهای منطقه میشود