سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زیارتعلی نعمتی – استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق، بـا اسـت فاده از مـواد اولیـه مناسـب، نمونـه هـای آزمایـشگاهی فرمولـه و سـاخته شـد . دیرگـدازهای منیزیا – گرافیتی با ترکیب اولیه من یزیا و گرافیت ( با دانه بندی مختلف ) و مواد افزودنـی ( دو نـوع رزیـن بـا درصـد وزنی مورد نظر ) و دو نوع آنتی اکسیدان ( از صفر تا ۵ درصد ) تهیه گرد یدند . بهینه سازی ترکیب جهـت دسـتیابی به ویژگیهای خاص با بررسی اثر مقدار ونوع گرافیت، رزین و اجزا دیگر و تغییر ریزساختار و فازهای سیـستم و تاثیر عوامل یاد شده بر چگالی و استحکام نمونه ها مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت . ریزسـاختار نمونـه هـا توسـط میکروسکوپ الکترونی و ترکیب فازی نمونهها توسط تکنیک پراش پرتوایکس ) ) XRD بررسی گردید . نتایج حاصل نشان می دهد که استحکام نمونه های دارای گرافیت ریز در مقایسه با گرافیتدرشت، بیشتر بوده ولی پس از پخت احیایی در دمای بالا تخلخل آن ها بیشتر اسـت . اسـتحکام دی رگـداز در دمـای پـایین عمـدتا ناشـی از حضور رزین و تشکیل شبکه کربنی مـی باشـد . ویـسکوزیته رزیـن هـا نیـز از نـوعی بـه نـوع دیگـر تغییـر مـی کنـد . ویسکوزیته بال ی رزین، اگرچه استحکام خام بالایی ایجاد مینماید ولی اختلاط و ایجـاد یـک مخلـ وط همگـن را مشکل میسازد . همچنین نتایج حاصل نشان میدهد کـه افـزایش درصـد رزیـن سـبب افـزایش اسـتحکام و بهبـود تراکم پذیری شده و رزین با ویسکوزیته کمتر تراکم پذیری بهتری را ایجاد می نماید ولی استحکام نمونهها کمتـر است . اثر افزودن مواد فلزی بر اکسیداسیون و هیدراسیون حاکی از بهبود نسبی سیستم در صورت حضور این مواد میباشد .