سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی رضائی – معاونت آموزش،تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری دفتر مطالعات فناوری

چکیده:

امروزه فرایند انتقال و توسعه تکنولوژی به عنوان یک ضرورت ملی در بسیاری از کشورها به صورت سیستماتیک و ساختار یافته دنبال می گردد . یکی ازمکانیزم های اصلی در راستای تامین این هدف ایجاد مراکز انتقال تکنولوژی درسهسطح کشوری، منطقه ای، بین المللی در کشورهای مختلف است . این مراکز می توانند در فرایند انتقال و توسعه تکنولوژی در هر صنعتی نقشی مهم و اصلی را ایفا نمایند . این مراکز دارای چند نقش در ابعاد مختلف هستند . در این مقاله به بررسی مراکز انتقال تکنولوژی و جایگاه آنها در نظام انتقال و توسعه فناوری درصنعت حمل ونقل جهان در کشورهای مختلف پرداخته می شود . در پایان مراحل ایجاد یک مرکز انتقال تکنولوژی در سطح یک صنعت آورده شده است .