سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سیما نظری – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک – مدرس دانشگاه پیام نور میانه

چکیده:
گسترش و پیشرفت فناوری های اطلاعات و ارتباطات و همچنین فرآیند جهانی شدن موجب ایجاد تاثیرات و تغییرات در تمامی جوانب زندگی انسان و در نهایت موجب سوق سازمان ها به سوی ارائه ی طرح های نوینی چون تولید محصولات جدید و … در راستای حفظبقاء و ایجاد مزیت رقابتی برای آنها گردیده است. سازمان ها به منظور کسب اطمینان از موفقیت طرح هایشان و همچنین پیشگیری از هزینههای تحمیلی ناشی از اشتباهات مربوطه ملزم به ارزیابی طرح هایشان می باشند. اساسی ترین مرحله در ارزیابی طرح ها مطالعه ی بازار است. به همین منظور مقاله ی حاضر به بررسی مفاهیمی چون طرح مطالعه ی بازار اهمیت و جایگاه مطالعه ی بازار در ارزیابی طرح ها و در نهایت عواملی که بایستی در مطالعه ی بازار مد نظر قرار گیرد می پردازد. مقاله ی حاضر از نوع تحقیقات بنیادی نظری و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد. همچنین مطالعات به صورت کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات از طریق فیش برداری بوده است.