سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا توکلی مقدم – دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
حسین عموزاده خلیلی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگ
مریم جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

خلاقیت به عنوان جوهره کارآفرینی و یکی از عوامل کلیدی و رمز پیشرفت و حتی بقای سازمان های نوین است. جامعه جهانی امروز پیوسته دچار تحول و دستخوش دگرگونی است. بسیاری از مصادیق فناوری در دنیای امروز، ماحصل تسلسل زنجیره وار از یکسری خلاقیت ها و نوآوری های نوع بشر در طول تاریخ است که روندی تکاملی را طی کرده و به موجودیت کنونی رسیده است. در این مقاله، پس از بیان اهمیت و ضرورت کارآفرینی و خلاقیت، به مفاهیم، پیش نیازها و اهداف کارآقرینی پرداخته شد. سپس ملومات پیدایش مدیران خلاق بررسی و علل شکست کسب و کار همراه با موانع خلاقیت و نوآوری در مدیران کارآفرین مطرح شد. در ادامه راهکارهای گذر از این عوامل ارائه گردید. در پایان نیز ویژگی بنگاه کارآفرین و خلاق و مهارت های مورد نیاز یک کارآفرین و یک شهروند جویای کسب و کار و اثر مدیریت تغییر ذکر شد.