سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید گیوه چی – *دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی دانشکده محیط زیست- دانشگاه
اکبر باغ وند – استادیار گروه مدیریت در سوانح طبیعی دانشکده محیط زیست – دانشگاه تهرا
مهرداد نظریها – استادیار گروه مدیریت در سوانح طبیعی دانشکده محیط زیست – دانشگاه تهرا

چکیده:

طرحهای بازتوانی مناطق آسیب دیده اززلزله شامل بازسازی فیزیکی و ساماندهی اجتماعی و روانی می باشد، که مستلزم در نظر گرفتن مجموعه ای از ملاحظات ویژه در کلیه فرآیندهایی است که پس از وقوع زلزله و به منظور بازگردانی شرایط به وضعیت عادی انجام می پذیرد. تجربه نشان داده است که لحاظ کردن مدیریت ریسک سوانح طبیعی در کلیه طرحهای عمرانی در همه شرایط و بویژه در فرآیند بازسازی مناطق زلزله زده به نحو محسوسی میتواند، از هزینه های نگهداری،تعمیر کاسته و بدون کاهش کیفیت پروژه در جهت بهینه شده آن اقدام گردد.لذا ضروری به نظر می رسد در مرحله ارزیابی پیش از اجرا طرحهای بازسازی راهکارهای به منظور ارتقا عملکرد طرح در برابر وقوع سوانح طبیعی بعدی از جمله زلزله های محتمل مورد توجه قرار گیرد. هدف از ارائه این مقاله شناسایی مشخصه های بنیادی سوانح طبیعی و جایگاه مرحله باز سازی در چرخه مقابله با بلایا , ضرورت مدیریت ریسک و راهکارهای اعمال آن و نیز بررسی پیامدهای ناشی از لحاظ نمودن
مدیریت ریسک سوانح طبیعی در این بازه زمانی می باشد.