سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد نوروزی – دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی گروه مهندسی مواد ومتالورژی
سیدمجتبی زبرجد –

چکیده:

نقش آسیاکاری مکانیکی برروی خواص حرارتی و مورفولوژی پلی اتیلن دانسیته متوسط MDPE با بررسی دو پارامتر اصلی آسیاکاری یعنی تغییر زمان آسیاکاری و نسبت وزن گلوله به پودر نسبت شارژ بررسی گردیده است پلی اتیلن بصورت پودر با ابعاد ۱۰۰mm درزمانهای متغیر ۵ تا ۲۰ ساعت و نسبت های شارژ ۱۰ تا ۳۰ و دردمای محیط مورد آسیا قرارگرفت بررسی تغییرات ریزساختار توسط میکروسکوپ الکترونیکی روبشی SEM در بزرگنمایی های متفاوت نشان از تغییرات عمده در ریزساختار با افزایش زمان آسیاکاری درنسبت شارژ ثابت و همچنین با افزایش نسبت شارژ در زمان ثابت دارد خواص حرارتی نمونه های فوق توسط دستگاه آنالیز کالریمتری DSC بررسی شد نتایج کاهش نسبی دمای بلورینگی را با افزایش زمان آسیاکاری و همچنین نسبت شارژ نشان میدهد همچنین درصد بلورینگی که متناسب با تغییرات آنتالپی است با افزایش زمان آسیاکاری مکانیکی کاهش پیدا کرده است اما با افزایش نسبت شارژ درصد بلورینگی در زمان ثابت روند صعودی داشته است دمای ذوب با افزایش زمان آسیاکاری و تغییرات نسبت شارژی تغییر نمی کند.