سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قربانعلی روشنی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

در این تحقیق پارامترهای سینتیکی جذب پتاسیم (Km , Vmax) در گندم طی مراحل مختلف رشدمحصول که عبارتند از : مرحله شروع ریشه دهی (CRIS=Crown Root Initiation Srage) مرحله پنجه زنی (MTS= Maximum Tillering Stage)، مرحله ظهور برگ پرچم (FLS= Flag Leaf Stage) و مرحله خمیری شدن دانه (DFS= Dough Formation Stage) تعیین گردیدند.