سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فریده ملکشاهی – دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد
زینب رحمانشاهی – دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد

چکیده:

یکی از مشکلات رایج بهداشتی در جوامع امروزی حوادث ترافیکی میباشد . کـه مهمتـرین علـل ایجـاد کننـده ضایعات مغزی است . تخمین زده میشود که در هر ۱۵ ثانیه یک ضربه مغزی رخ میدهدو در هر ۱۲ دقیقه یـک نفـر در اثـر آن فوت میکند . درایران نیز در هر روز تقریبا ۷۲ نفر بدنبال حوادث رانندگی فـوت میکننـد و قریـب بـه ۶ هـزار نفـر نیـز مجـروح میشوند . و تعداد بیمارانی که بدنبال صدمات سر دچار آسیبهای شدید میشوند رو به افزایش اسـت کـه بررسـی و شـناخت ایـن بیماران در ب خش اورژانس لازم و ضروری است . چرا که آسیبهای وارد شده بر جمجمه و مغز در هر سـنی علـت مـرگ و میـر و معلولیت است . ضربه مغزی یـک مـسئله مهـم پزشـکی اسـت و عـوارض بجـا مانـده و ضـایعات بیـشتر بعلـت عـوارض بعـدی میباشد . تشخیص بموقع و مراقبتهای دقیق و پیگیری از اصول لازم درمان است . بنابر این بیماریکه پذیرفته میشود اولین هـدف از بررسی م معاینه آنان باید پیشگیری و یا به حداقل رساندن آسیب ثانویه به مغز باشد . لذا یکی از مهمترین وظـایف پرسـتاران حفظ حیات و زندگی بیماران در موارد اورژانسی میباشد . در این راستا پژوهش فوق با هدف تعیـین میـزان رعایـ ت مراقبتهـای استاندارد و کیفیت آن در بیماران ضربه مغزی در بدو ورود به اورژانس بیمارستان شهدای خرم آباد انجام گرفت . مواد و روش : پژوهش فوق توصیفی،تحلیلی،مقطعی است . ۱۱۰ بیمار به روش سرشماری انتخاب شدند . ابزار گـردآوری داده هـا
پرسشنامه فردی و چک لیست مراقبتهای ا ستاندارد برگرفته از کتب معتبـر بـود کـه بـروش مـشاهده تکمیـل گردیـد . اعتبـار پرسشنامه با استفاده از اعتبار محتوا کسب گردید . نتایج در یک مرحله جمع آوری و از نرم افزار SPSS جهـت تجزیـه و تحلیـل داده ها استفاده شد . نتایج : میانگین سنی نمونه ها ۳۰/۴ سال که اکثریت بطور مساو ی با %۲۵/۶ در دو گروه سنی ۱۰-۱۹ و ۲۰-۲۹ سال بودند . %۵۴ مجرد و %۲۱/۵ مونث بودند ( نسبت زن به مرد ۵ به یک ). در مورد مراقبتها پوزیشن صحیح %۱۰/۹ ،علائم حیـاتی %۶/۴ ،ساکـشن ترشحات %۱۰ ،کنترل سطح هوشـیاری %۸/۲ ،کنتـرل یررسـی مثانـه %۴/۵ ،کنتـرل راه هـوایی %۱۵/۴ ،کنتـرل و معاینـه چـشم %۶/۴ ،کنترل پانسمان %۲۸/۲ ،کنترل مایعات بدن %۱۶/۳ ،معاینه سرو گردن %۱/۸ ، رعایت استاندارد را مینمودنـد و از کیفیـت مطلوبی برخورداربودند . بحث : نتایج نشان داد که کیفیت و رعایت مراقبتهای استاندارد در بیماران ضربه مغزی در حد نامطلوبی می باشد . بـا توجـه بـه
نتایج پژوهش ، ارائه آموزشهای ضمن خدمت به پرسنل ،رفع کمبود پرسنل پرستاری و امکانات و تجهیزات ،دادن شرح وظـایف ،تعدیل شیفتها ،آموزش به پرسنل در مورد حقوق خود و بیمـار و …….. ضـروری بنظـر میرسـد .