سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

حبیب رسولی –

چکیده:

فیلر (پر کننده) ماده جامد و ریزدانه ای است که برای بهبود خواص و کاهش هزینه های تولید و مواد اولیه یک ترکیب که ممکن است سیال، نیمه جامد و یا جامد باشد افزوده می گردد. فیلر می توان شامل مقادیر متغیری از ترکیب فراوردهاصلی از نسبتهای بسیار جزئی تا بخش قابل توجهی از آن باشد. ساختار و شکل دانه های فیلر بصورتهای مختلفی از ذرات نامنظم تا ذرات دارای اشکال هندسی وجود دارد. ذرات دارای اشکال هندسی منظم عمدتا بصورت بلورهای چند وجهی، ورقه ای مسطح، میله ای سوزنی شکل و شبه کروی می باشند.
فیلرها بر اساس منشاء پیدایش خاصیت و عملکرد آن در فراورده ، ترکیب شیمیایی و شکل ظاهری (مرفولوژی) طبقه بندی می شوند. در طبقه بندی بر اساس منشاء پیدایش بهنحوه بوجود آمدن به روشهای طبیعی مثل اغلب مواد معدنی و یا بروش صنعتی مثل فیلرهای مصنوعی اشاره می گردد. عملکرد فیلرها شامل بهبود خواصی از قبیل استحکام مکانیکی، اپاسیته، خواص نوری، خواص فیزیکی، مقاومت شیمیایی و همچنین کاهش هزینه های تولید می باشد که طبقه بندی بر این اساس کمتر متداول است. ترکیب شیمیایی فیلرها عمدتا شامل کربناتها، سیلیکاتها، ترکیبات الی و … می باشد. نوع و محل مصرف فیلر نقش اساسی در طبقه بندی آن دارد و همین طور درک عمیق خواص فیزیکی و شیمیایی فیلر و همچنین نقش و تاثیر آن در فراورده نهایی در کاربرد صحیح و بهینه آن نقش اساسی دارد.