سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه راستی – کارشناس ارشد علوم محیط زیست
سیدمحمدباقر نبوی – دکترای بیولوژی دریا _ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد – دکترای مهندسی بهداشت محیط _ عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز و عل
پریوش موبد – کارشناس ارشد علوم محیط زیست _ مسئول بخش بیولوژی آزمایشگاه امور آب اهوا

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی تغییرات پارامتر های فیزیکوشیمیایی ( بویژه مواد مغذی ) رودخانه گرگر ناشی از ورود پساب واحدهای پرورش ماهی می باشد . به این منظور از آذر ۱۳۸۳ تا مهر ۱۳۸۴ با انتخاب ۱۱ ایستگاه بصورت یک ماه در میان پارامتر های نیترات، نیتریت، فسفات، آمونیاک، کدورت، درجه حرارت، اکسیژن محلول و اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی مورد سنجش قرار گرفتند . نتایج این بررسی نشان داد در ماه های گرم،همزمان با تخلیه نهایی حوضچه های پرورش ماهی که حاوی مواد مغذی می باشند و شرایط نامساعد رودخانه ( ازجنبه تبخیر بالا، حجم و دبی کم ) ، میزان مواد مغذی و اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی افزایش یافته و مقدار اکسیژن محلول و کدورت کاهش یافته است . در بین ایستگاه ها نیز از بالا دست به سمت پایین دست مقدار نیترات، نیتریت، فسفات و کدورت بدلیل افزایش ورود پساب ها افزایش یافته است . بررسی های آماری نشان داد که بین ایستگاه های مختلف از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود ندارد اما در بین ماه های مختلف، اختلاف معنی دار است .