سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا دینی – کارشناس راشد سنجش از دور و GIS از دانشگاه تربیت مدرس
کیوان شهسواری – کارشناس ارشد کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس
پرویز ضیائیان فیروزآبادی – استادیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

عدم تناسب کاربری اراضی درحوضه آبخیز زیدشت طالقان اصلی ترین عامل بروز سیلابهای عظیم و مخرب بهاره و پاییزه می باشد. در این تحقیق مقایسه و پیشنهاد کاربری هرقطعه زمین با استفاده از روش Sheng صورت گرفته و کاربری هر قطعه زمین با توجه به دو پارامتر شیب زمین و عمق خاک و تلفیق محدودیتهایی از قبیل محدودیت سیلگیری و مالکیت اراضی انتخاب می گردد. نقشه قابلیت اراضی حوضه با توجه به پارامترها و محدودیتهای مورد نظر در محیط GIS تهیه شده و با مقایسه کاربری فعلی اراضی زیدشت، مناطق عدم تناسب کاربری (۳۶/۶۷ درصد) و مناطق با کاربری متناسب ولی نیازمند عملیات حفاظتی (۴/۸ درصد) مشخص گردید. سپس شماره منحنی و دبی اوج سیل در دوره بازگشتهای ۲، ۵، ۱۰، ۲۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ساله در دو حالت کاربری فعلی و کاربری پیشنهادی توسط روابط S.C.S تعیین و میزان بارش در دوره بازگشت های مذکور توسط روابط وزیری محاسبه شده و نقش عدم تناسب کاربری اراضی درافزایش دبی سیل به میزان ۴۰/۸۵ درصد محرز شد. بعد از تجزیه و تحلیل آماری، اختلاف دبی سیب در دو حالت کاربری فعلی و کاربری آتی در سطح ۹۵ درصد معنی دار شد.