سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا دینی –

چکیده:

عدم تناسب کاربری اراضی در حوضه آبخیز زیدشت طالقان اصلی ترین عامل بروز سیلابهای عظیم و مخرب بهاره و پاییزه می باشد. در این تحقیق مقایسه و پیشنهاد کاربری هر قطعه زمین با استفاده از روش Sheng صورت گرفته و کاربری هر قعه زمین با توجه به دو پارامتر شیب زمین و عمق خاک و تلفیق محدودیت سیلگیری و مالکیت اراضی انتخاب می گردد. نقشه قابلیت اراضی حوضه با توجه به پارامترها و محدودیتهای مورد نظر درمحیط GIS تهیه شده و با مقایسه کاربری فعلی اراضی زیدشت، مناطق عدم تناسب کاربری (۶۷/۳۶ درصد) و مناطق با کاربری متناسب ولی نیازمند عملیات حفاظتی (۸/۴ درصد) مشخص گردید. سپس شمارۀ منحنی و دبی اوج سیل در دوره بازگشت های ۵۰،۲۵،۲۰،۱۰،۵،۲ و ۱۰۰ ساله دردو حالت کاربری فعلی و کاربری پیشنهادی توسط روابط S.C.S تعیین و میزان بار ش در دوره بازگشت های مذکور توسط روابط وزیری محاسبه شده و نقش عدم تناسب کاربری در افزایش دبی سیل به میزان ۸۵/۴۰ درصد محرز شد. بعد از تجزیه و تحلیل آماری اختلاف دبی سیل در دو حالت کاربری فعلی و کاربری آتی در سطح ۹۵ درصد معنی دار شد.