سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جعفر اصغری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
زلیخا میری – کارشناس ارشد زراعت تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

به منظورتعیین بهترین ر ژیم آبیاری در دو رقم خارجی سیب زمینی آریندا (میان رس) و نویتا (زودرس)، آزمایشی بر اساس طرح کرت های دو بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی فریدن اصفهان تنظیم و به اجرا در آمد.در این بررسی تیمار های رقم در کرت های اصلی و تیمار های آبیاری در کرت های فرعی قرار گرفت.نتایج آزمایش نشان داد که بجز صفت تعداد ساقه در بوته سایر صفات اعم از عملکرد غده ،تعداد کل غده در بوته، میانگین وزن هر غده، درصد غده های بذری و طول ساقه در این دو رقم با یکدیگر اختلاف معنی دار داشتند و رقم آریندا در اکثر این صفات به جز طول ساقه بر رقم نویتا برتری داشت.رژیم های آبیاری به عنوان فاکتور فرعی با ۳ سطح I1: آبیاری پس از مصرف ۳۰% آب سهل الوصول، I2: آبیاری پس از مصرف ۶۰% آب سهل الوصول، I3: آبیاری پس از مصرف ۹۰% آب سهل الوصول بود.رژیم آبیاری نیز بر تمامی صفات یاد شده جز تعداد کل غده در بوته،مؤثر بود.رژیم اول آبیاری در میزان عمل کرد و میانگین وزن هر غده برتری معنی داری نسبت به سایر رژیم های آبیاری داشت،در صورتی که در سایر صفات مورد مطالعه دو ر ژیم آبیاری متداول و ر ژیم خش کی متوسط با یک دیگر تفاوت چشمگیری نداشتند. اثر متقابل رقم در ر ژیم آبیاری بر عملکرد،میانگین وزن غده و طول ساقه معنی دار شد.