سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نفیسه رنگ زن –
احمد لندی –

چکیده:

آلودگی های نفتی یک پی آمد اجتناب ناپذیر از افزایش سریع جمعیت و فرایند صنعتی شدن می باشد. آلودگی خاک توسط مواد هیدروکربنه نفتی به شکل وسیع در اطراف تأسیسات اکتشاف و پالایش و به شکل موضعی در مسیرهای انتقال این مواد در سطح استان خوزستان به خوبی قابل مشاهده است. در حال حاضر نیاز به جلوگیری از گسترش این آلودگی ها و همینطور پاکسازی مناطق آلوده شده به شدت احساس می شود. در این تحقیق جهت بررسی توانایی گیاه پالایی سه گیاه جو، یونجه و شبدر، گیاهان در گلدان های حاوی خاک آلوده به گازوئیل (در غلظت های ۰، ۲۵، ۱۰۰، ۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ پی پی ام) کشت و بعد از طی دوره ۱۲۰ روزه، غلظت باقیمانده آلاینده از خاک استخراج و توسط دستگاه گازکروماتوگراف اندازه گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده میانگین درصد حذف در مورد گیاه جو ۸۶ درصد، برای یونجه و شبدر به ترتیب حدود ۸۱ و ۸۰ درصد، و در شرایط محیط شاهد (فاقد گیاه) حدود۷۵ درصد بود. میزان غلظت اولیه آلاینده بر درصد جوانه زنی، وزن خشک گیاهان و نتیجتاً بر میزان کاهش غلظت آلاینده توسط گیاه تأثیرگذار است. با توجه به اثبات نقش گیاهان در پالایش خاک های آلوده به مواد نفتی و همینطور با نظر به اینکه این روش به راحتی درمکان های با آلودگی کم تا متوسط قابل اجراست، می تواند به عنوان روشی مناسب جهت رفع اینگونهآلاینده ها به شمار آید.