سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سمانه راهب – دانشجوی کارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار
همت اله پیردشتی – استادیار مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مرتضی مبلغی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس .
سیروس آقاجانزاده – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور ( رامسر )

چکیده:

مهمترین عاملی که برای رشد گیاهان بصورت آلی مد نظر قرار می گیرد، تغذیه خاک با استفاده از مواد غیر شیمیایی است . از جمله استفاده از گیاهان پوششی، کودهای سبز، کودهای حیوانی و تناوب که همه این موارد برای نگهداری و بهبود در حاصلخیزی خاک استفاده می شودتثبیت بیولوژیکی ازت مخصوصاً از نوع همزیستی، نقش اکولوژیکی مهمی در حفظ منابع کافی ازت در جهان گیاهی به عهده دارد لذا با بهره گیری از گیاهان پوششی می توان میزان قابل توجهی ازت به خاک اضافه نمودتولید کنندگان مرکبات در کالیفرنیا در اطراف درختان مرکبات خود از لوبیا چشم بلبلی به عنوان گیاه پوششی استفاده کرده اند که یکی از اثرات مهم آن بهبود ساختمان خاک از طریق باکتریهای تثبیت کننده ازت و افزودن مواد غذایی به خاک از بقایای آن گزارش شده است در تحقیقی دیگر که توسط رابرت و همکاران (۲۰۰۱) انجام گرفت از گیاه بادام زمینی به عنوان گیاه پوششی برای مرکبات استفاده شد که ریشه این گیاه با باکتری ریزوبیوم همزیستی داشته و سبب تثبیت ازت در خاک گردید به طور کلی و با توجه به موارد مطرح شده هدف از این مطالعه بررسی نقش محصولات مختلف پوششی در بهبود وضعیت عناصرغذایی خاک باغات مرکبات بود