سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرحیم فروزه – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
حمید مصباح – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

فرسایش بادی یکی از عوامل اصلی تخریب اراضی در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد . بخش عمده هدر رفت خاک به وسیله باد از لایه سطحی آن است . پوشش سطح خاک به وسیله گیاهان علفی که با خاک در تماس هس تند بیشتر از یک آسمانه گیاهی بلند که اشکوب زیرین آن لخت است ، حفاظت می شود . برای انتخاب پوشش علفی مناسب به منظور حفاظت خاک در نظر گرفتن معیار هایی چون سازگاری،تراکم،تاج پوشش،شکل و نحوه استقرارزیتوده زیر زمینی و میزان بقایای گیاهی تولید شده، ضروری است. ویژگی های گونه علفیCarexStenophylla که درنواحی بیابا نی جنوب ایران می روید ، تا حدود زیادی با این معیار ها مطابقت دارد . بر این اساس،نقش گیاه فوق بر ۵ عامل موثر در کاهش فرسایش بادی شامل درصد پوشش گیاهی، میزان لاشبرگ، درصد خاک لخت ، موادآلی خاک سطحی و وضعیت استحک ام سطح خاک ،در دو شرایط با و بدون گونه فوق در بیابان گربایگان بررسی شد . این مطالعه در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ۲ تیمار و ۳ تکرار اجرا و تحلیل نتایج با آزمونt جفت شده در فاصله اطمینان ۹۵ % با استفاده از نرم افزار آماریSPSS انجام گرفت . نتایج آماری بیانگر تفاوت معنی دار تمام عوامل به جز مواد آلی خاک سطحی، در ۲ تیمار مورد بررسی است.