سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه خاتمیان – ایران، تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی معدنی، آزمایشگ
شیما هاشمیان – ایران، تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی معدنی، آزمایشگ

چکیده:

در این پروژه سعی ما بر این بود تا بواسطه برخی استراتژیها همچـون -۱ کـاهش سـایز نـانوذراتTiO2 توزیع و پراکنده سازی وسیع ذرات نیم رسانا از طریق ساپورت نمودن بر سطح زئولیت و -۳ دوپه نمودن برخی یونهای فلـزی همچـونFe 3+ وNi 2+به شبکه کریستالی TiO2 ، فعالیت فتوکاتالیتیکی TiO2 را افـزایش داده و جـذب آن را بـه ناحیـه مرئـی بکـشانیم.سپس به منظور ارزیابی فعالیت کاتالیتیکی، به تخریب رنگ های آزوی قهوه ای NG و زرد GX در حضور کاتالیست های سنتز شده و در شرایط نور معمولی ( شرایط آزمایشگاه ) پرداختیم .