سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر احمدیان یزدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

نماتدهای مولدغده ریشه (Meloidogyne spp.) بعنوان انگلاجباری و داخلیریشه از مهمتریننماتدهای بیماریزا مزارعگوجه فرنگیاستانهای خراسان بویژه در شهرستانهای خراسان رضوی و جنوبی می باشد . علائم بیماری در قسمتهای هوایی گیاهعبارت است از ضعف عمومی ، عقب ماندگی رشد، پژمردگی در ساعات گرم روز و نشانه هایی از کمبود عناصر غذایی مانند رنگ پریدگی ، زردی و سوختگی حاشیه برگها، علایم بیماری در قسمتهای زیر زمینی گیاه آلوده بصورت گره های ریزو درشت حاوینماتد رویریشه های فرعی و اصلی می باشد . بمنظور دستیبابی به گونه های نماتد مولد غده ریشه در مزارع گوجه فرنگیاستانهایسه گانه خراسان طی سالهای ۸۳-۱۳۸۰ جمعا" 155نمونه خاک و ریشه آلوده به نماتد مولد غده ریشه جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. برای شناسایی گونه ها از روش استاندارد جدا کردن تک کیسه تخم (Single egg mass) و تلقیح آن روی ریشه گیاه گوجه فرنگی رقمRed cloudدر محیطگلخانه ای با دمای ۲۵ تا ۲۸ درجه سانتیگراد استفاده گردید. بعد از ۵۰ روز گره های ناشی از آلودگی به نماتد روی ریشه های گوجه فرنگی مشاهده شد. پس از استخراج نماتدهای ماده بالغ ازریشه های آلوده با توجه خصوصیات شکل شناسی شبکه کوتیکولی انتهای بدن نماتد ماده بالغ (Perineal pattern) وسایر خصوصیات مرفولوژیک و مرفومتریک لاروهای سن دوم با توجه به کلیدی های معتبر IPM و Jepson,1987اقدام به شناسایی گونه های مختلف گردید و بدین ترتیب چهار گونه Meloidogynejavanica و M.,incognitaو M.hapla و M.arenariaدر استانهای خراسان مشخص گردید که دو گونه M.javanica و M.incognita نسبت به دو گونه دیگر از وسعت پراکندگی بیشتری برخوردار بودند.