سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

افشین پارسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه علوم تحقیقات
عباس رمضانی اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات
امین ادینه و ند – کارشناس ارشد زمین شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات
شجاع الدین خداپرست – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی

چکیده:

سنگ مخزن میدان ماله کوه در چاه شماره ۳، سازند ایلام تشخیص داده شد. حفاری در بخش مخزنی چاه(سارند ایلام) جهت دار بوده است. در این چاه از قسمت مخزنی ۴۵ متر مغزه تهیه شده، که ۱۷۰ مقطع نازک تهیه شده و مورد بررسی قرار گرفته و از آن برای محاسبه درصد تخلخل و اشباع آب سازندی شد. همچنین از نمودارهای پتروفیزیکی برای محاسبه تخلخل و اشباع آب سازندی استفاده شده است. بعد از محاسبه تخلخل و اشباع آب به دو روش پتروگرافی و پتروفیزیکی میزان متفاوتی در، درصد های تخلخل و اشباع آب مشاهده شد. از این حیص تصمیم گرفته شد تا نتایج را با هم تلفیق گردند و همچنین علت درصدهای متفاوت تخلخل و اشبا آب در دو روش مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی نمودارهای پتروفیزیکی از نرم افزار IP استفاده شده است. همچنین برای بررسی نوع کان کربناته و میزان شیل موجود در زمینه سنگ از میکروسکوپ SEM استفاده شده که نتایج آن حاکی از میزان کم شیل و تمیز بودن سنگ مخزن می باشد. با توجه به مطالعات انجام شده تشخیص داده شد که سنگ مخزن از کیفیت مخزنی پایینی برخوردار است. که عوامل آن را می توان به شرایط محیطی تشکیل سنگ مخزن و عوامل ثانویه ای مانند دیاژنز ربط داد.