سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد مصلی نژاد – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشکده الکترونیکی دانشگاه شیرا
سراج الدین کاتبی – استادبخش کامپیوتر و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

علی رغم گذشت حدود یک دهه از ورود به بحث راه اندازی شهر الکترونیکی درایران اما همچنان چالشهای متعددی موجب عدم تحقق پیشرفتهای مورد انتظار درایران مقوله گشته است که از مهمترین آنها می توان به نداشتن متولی مشخص در کشور اشاره کرد که خود منشا چالشهای مدیریتی شده است درهمین راستا دراین مقاله ضمن بررسی ویژگیها و ابعاد مختلف شهر الکترونیکی به ارائه شاخصهایی جهت مقایسه نهادهای کاندیدای تولیگری پیاده سازی شهر الکترونیکی پرداخته تا با آن شاخصها ارزیابیهای لازم صورت گرفته و متولی شهر الکترونیکی بر مبنای تحقیقات و شاخصهای علمی معرفی گردد به همین منظور نهادهای شهری موثر در امور شهری شناسایی سپس با کمی نمودن شرح وظایف آنها و پس از ان با تحقیق پیمایشی غیر تصادفی از جامعه معرفبه کمک پرسشنامه های حاوی شاخصهای مربوطه مبتنی بر مقیاس لایکرت بررسی های لازم صورت پذیرفت . در نتیجه این تحقیقات فرمانداریها در جایگاه بالاتری نسبت به شهرداری و شورای شهر جهت مدیریت این پروژه قرار گرفته و ساختار سازمانی لازم نیز برای تحقق این امر پیشنهاد شده است.