یافته های پژوهش

در این بخش یافته های توصیفی و یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق ذکر می شوند. یافته های توصیفی شامل توصیف ویژگی های مربوط به متغیرهای تحقیق می باشد. اطلاعات مربوط به این بخش در جدول ۱ نشان داده شده است. یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق در جدول ۱ ارایه شده است. جدول ۱ ماتریس همبستگی بین ابعاد ساختار سازمانی با نوآوری را نشان می دهد.

فرضیه اول بیانگر رابطه معنی دار بین پیچیدگی و نوآوری است. با ملاحظه جدول ۱ می بینیم که پیچیدگی دارای ضریب همبستگی -۰/۳۳۴ با نوآوری است که در سطحp<0/001 معنی دار است. بنابراین فرضیه اول پژوهش تأیید می گردد. فرضیه دوم پژوهش بیانگر رابطه معنی دار بین رسمیت و نوآوری است. جدول ۱ نشان می دهد که رسمیت با نوآوری دارای ضریب همبستگی -۰/۴۵۱ است که در سطحp<0/001 معنی دار است. بنابراین فرضیه دوم نیز تآیید می شود. فرضیه سوم پژوهش بیانگر رابطه بین تمرکز و نوآوری است. با مشاهده جدوا ل۱ در می یابیم که این بعد با نوآوری دارای ضریب همبستگی -۰/۳۶۵ است که در سطحp<0/001 معنی دار است. بنابر این فرضیه سوم نیز تآیید می گردد.

برای بررسی اینکه نوآوری تا چه اندازه و چگونه توسط ابعاد ساختار سازمانی پیش بینی می شود از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود همزمان استفاده شد.که نتایج آن در جدول ۲ نشان داده شده است .این نتایج نشان دهنده ی آن است که همبستگی چندگانه ابعاد ساختار سازمانی با نوآوری برابر با ۰/ ۴۵ است که با F =82/62 در سطح p<0/001 معنی دار است. این متغیر ها ۳۴ درصد واریانس نوآوری را تبیین می کنند. همچنین مقادیر مربوط به β نشان می دهد که رسمیت بیشترین وزن اختصاصی را از بین سایر ابعاد به خود اختصاص داده است.