سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عیسی معروف پور – استادیار دانشگاه کردستان- سنندج، دانشگاه کردستان
مینا بهزادی نسب – کارشناس ارشد، شرکت آب منطقه ای کردستان
سید عطاء الله ساکبی – مدیر مطالعات کرخه شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور

چکیده:

شرایط آب زیرزمینی یک منطقه را با رسم داده های سفره آب زیرزمینی آن منطقه بر روی نقشه می توان به بهترین وجه ممکن مورد مطالعه قرار داد . یکی از پارامتر های مهم در درجه بندی احتیاجات زهکشی عمقی یک منطقه ، عمق آب زیرزمینی در دوره حداکثر خیزش سطح ایستابی است . بدین منظور از مهر ماه سال ۱۳۸۱ تا شهریور ماه سال ۱۳۸۲ ، نوسانات آب زیرزمینی در شبکه آبیاری و زهکشی حمیدیه سمت راست مورد مطالعه قرار گرفت . ۲۳ حلقه چاهک مشاهده ای با فواصل تقریبی ۲*۲ کیلومتر در شبکه ، حفر و تجهیز شد و عمق آب زیرزمینی در چاهک های مشاهده ای به صورت ماهانه قرائت گردید. با استفاده از داده های به دست آمده، هیدروگراف رقوم سطح ایستابی و هیدروگراف عمق آب زیرزمینی برای هر کدام از چاهک های مشاهده ای رسم شد . همچنین با استفاده از هیدروگراف واحد، مساحت اراضی در محدوده های مختلف عمق آب زیرزمینی برای کل شبکه به دست آمد . آبان ماه دارای پایین ترین حد سطح ایستابی و اسفند ماه دارای بالاترین حد سطح ایستابی بود . به طوریکه در دوره حداکثر خیزش سطح ایستابی (اسفند ماه )، محدوده عمق آب زیرزمینی در ۶۱ درصد اراضی کمنر از ۱ مترو در ۹۶ درصد اراضی کمتر از ۱/۵ متر و در کل شبکه کمتراز ۲ متر بود. بر اساس عمق آب زیر زمینی احداث زه کش های عمقی یکی از ضروریات شبکه آبیاری و زهکشی حمیدیه سمت راست می باشد.