سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز بهروزی راد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
عبدالرحمن راسخ – عضو هیئت علمی دانشگاه شهیید چمران
سیما مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد تنوع زیستی و زیستگاه ها واحد علوم و تحقیقات اهوا

چکیده:

این مطالعه حاصل پژوهشی از فروردین تا شهریور ۱۳۸۷ است . سه گروه اگرت ساحلی در جزیر ه نخیلو جوجه آوری داشتند جزیره نخیلو به دلیل ویژگی های شاخص از جمله پوشش گیاهی مناسب ،ساختمان و بافت خاک و تنوع آبزیان ، غیر مسکونی بودن و عدم وجود دشمنان طبیعی، یکی از مهمترین مناطق تخم گذاری و جوجه آوری اگرت ساحلی Egretta gularis محسوب می گردد . در ا ین تحقیق ضمن معرفی جزیره نخیلوروند تغییرات جمعیت اگرت ساحلی در این جزیره از سال ۱۳۸۷ -۱۳۸۲ مقایسه شده و عوامل مثبت و منفی موثر بر تغییرات جمعیت بررسی و راهکارهای مدیریتی آن نیز ارائه شده است . نتایج بدست آمده از این بررسی نشان داد که جمعیت اگرت ساحلی از ۵ ج فت درسال ۱۳۸۲ به ۹۲ جفت در سال ۱۳۸۷ رسیده است که حاکی از بهبود شرایط زیستی جزیره برای زادآوری این گونه می باشد