سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی دریایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
سید محمود کاشفی پور – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
جواد احدیان – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

یکی از مهمترین مسائلی که در سازه های آبی شبکه های آبیاری و زهکشی باید مورد توجه قرار گیرد نشت آب از پی سازه ها می باشد. نشت آب از زیر سازه های آبی و عدم کنترل آن یکی از مهمترین عوامل در تخریب سازه ها به شمار می آید. مهمترین عامل در حرکت آب زیر این گونه سازه ها مباحث گرادیان هیدرولیکی و فاکتور نشت مجاز مربوط به خاک می باشد. در این تحقیق با در نظر گرفتن نوع و میزان تراکم خاک و تاثیر این دو پارامتر بر نفوذپذیری، میزان نشت از زیر سازه ها بررسی شده است. همچنین در این مقاله گرادیان هیدرولیکی بحرانی برای سه نوع خاک در شرایط مختلف تراکم مورد بررسی واقع شده است. بر اساس نتایج این تحقیق نمودارهای کاهش گرادیان هیدرولیکی بر اساس افزایش تراکم و تغییر آن با جنس خاک که در طراحی های سازه ای پی، یکی از موارد بسیار ضروری است ارائه شده است.از طرفی در این تحقیق جهت نیل به شرایط واقعی چندین نمونه خاک با تراکم مختلف نسبت به تراکم اولیه (RCهای مختلف) مورد تست های تراکم و نفوذپذیری قرار گرفت و نتایج آنها مورد بررسی و ارزیابی واقع شد. نتایج آزمایشات جهت کاربری نرم افزار Mseep برای شبیه سازی خطوط پتانسیل و جریان و همچنین محاسبات گرادیان هیدرولیکی بحرانی مورد استفاده قرار گرفت.