سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

آصف کر یمی – جوی دکتری گروه ترویج آموزش کشاورزی دانشگاه تهران.
علی اسدی – دانشیار گروه ترویج آموزش کشاورزی دانشگاه تهران.
فاطمه کرمی – دانشجوی گروه ترویج آموزش کشاورزی دانشگاه تهران.

چکیده:

امروزه فناوری اطلاعات یکی از عمده ترین معیارهای توسعه و پیشرفت اقتصادی و صنعتی محسوب می گردد. تحقیق حاضر با هدف تحلیل نگرش آموزشگران نسبت به بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش های علمی-کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی انجام گردید. نوع تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی و ابزار جمع آورری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این تحقیق را آموزشگران مراکز آموزشی علمی-کاربردی کشاورزی تشکیل داده است؛ که نمونه گیری از آنها به صورت چند مرحله ای تصادفی انجام گرفت. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. داده هایگردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میان سابقه شغلی، تعداد مقاله علمی مروری آموزشگران، تعداد مقاله علمی- پژوهشی آموزشگران، آشنایی و مهارت کامپیوتری، آشنایی و مهارت اینترنتی، مهارت در زبان انگلیسی، عوامل محیطی، عوامل فنی، مزیت استفاده، متوسط میزان بکارگیری اینترنت، متوسط میزان بکارگیری کامپیوتر با نگرش آموزشگران نسبت به بکارگیری آنها از فناوری های اطلاعاتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده آموزشگران از فناوری های اطلاعات، از تحلیل عاملی نوع R استفاده گردید که نتایج نشان داد متغیرها در سه عامل مفید و مؤثر بودن IT، بهبود کیفیت فعالی تهای آموزشی و کیفیت محتوا قرار می گیرند. این ۳ عامل در حدود ۶۳ درصد واریانس نگرش آموزشگران نسبت به بکارگیری فناوری اطلاعات را برآورد می نمایند.