سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
محمد محمودوند – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانش آموخته دانشگاه سیستان و بلوچستان
زری خزاعی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان (واحد علوم و تحقیقات)

چکیده:
با نگرش به اینکه دین اسلام از جامعیت و شمول ویزه ای برخوردار هستند و در همه ی زمینه ها و موضوعات واجد رویکردها و نمونه های واقعی است، در زمینه ی آموزش، پرورش و تربیت در خانواده نیز دارای رهنمودهای گرانمایه می باشد، بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نگرش آموزشی تربیتی اسلام به خانواده و پرورش نسل های آینده می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با بهره گیری از رهنمودهای دین مبین اسلام می توان ضمن شناخت جایگاه و منزلت واقعی زن در جامعه و به ویژه خانواده، به تأثیرات انکارناپذیر و مهم زن در پرورش و تربیت و تکوین شخصیت فرزندان و تکامل خانواد و در بعد وسیع تری جامعه پی برد. بر این اساس در تحقیق حاضر، پس از بیان مقدمه به نگرش اسلام نسبت به پرورش و تربیت پرداخته، ضمن مقایسه دیدگاه اسلام و غرب به زن و خانواده، مدل مفهومی پژوهش و بحث و نتیجه گیری ارائه شده و در پایان پیشنهاداتی مرتبط با نتایج پژوهش بیان می شود.