سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جعفر یعقوبی – عضو هیات علمی دانشگاه زنجان و دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه تهر
ایرج ملک محمدی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمد عطاران – استادیار دانشگاه تربیت معلم
هوشنگ ایروانی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

جهان مجازی که پدیده هزاره سوم تمدن بشری است دستاوردهای کم نظیری برای جوامع امروزی بهارمغان آورده است که یکی از بزرگترین آن یادگیری الکترونیکی می باشد. گسترش موثر آموزشهای الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی بدون توجه به نگرش دانشجویان به این فناوری موفقیت آمیز نخواهد بود. زیرا طرز نگرش کاربر به نحوه به کارگیری فناوری اطلاعاتی از عوامل بسیار موثر محسوب می شود. هدف این تحقیق بررسی نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته ترویج و آموزش کشاورزی به یادگیری الکترونیکی و تعیین عوامل موثر در آن بود. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری گروه های ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه های دولتی تشکیل دادند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای در پنج بخش بود که توسط محقق تدوین شد و با توجه به ماهیت موضوع بصورت الکترونیکی طراحی و ارسال گردید. روایی ظاهری و محتوایی ابزار تحقیق با استفاده از نظرات پانل متخصصان به دست آمد… برای تعیین پایایی ابزار تحقیق آزمون پایلوت توسط دانشجویان رشته توسعه روستایی در سه دانشگاه تهران، رازی کرمانشاه و گیلان انجام گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Excel و SPSS نسخه ۱۴ پردازش و تحلیل گردید. نتایج نشان داد از میان تنگناهایی که گریبانگیر نظام حضوری موجود آموزش عالی رشته ترویج و آموزش کشاورزی می باشد یادگیری الکترونیکی قابلیت رفع برخی از آنها را در حد بالایی دارا می باشد و قابلیت پایینی در رفع برخی دیگر دارد. بررسی نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی نشان داد در مجموع دانشجویان دارای نگرش مثبتی نسبت به این نظام دارند. با توجه به نتایج تحلیل همبستگی و رگرسیون می توان نتیجه گرفت که ارزیابی از قابلیت یادگیری الکترونیکی در رفع مشکلات نظام حضوری، میزان دسترسی به اینترنت، میزان استفاده از اینترنت و کامپیوتر و ارزیابی کلی دانشجویان از مشکلات نظام حضوری موجود از جمله عوامل مهم تاثیر گذار در نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی می باشند.