سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بیژن قربانی –

چکیده:

در چند دهه اخیر موضوع رفتار اجتماعی در عرصه حمل و نقل مورد توجه دانشمندان و پژوهـشگران علوم رفتاری قرار گرفته است . هدف این پژوهش بررسی وتعیین نگرش دانش آموزان شهر اصفهان نسبت به رفتار ترافیکی است . در همین راستا سوال های پژوهش عبارت بودند از : )١ رابطـه بـین نگـرش و ویژگی های دموگرافیک دانش آموزان پاسخ دهنده چگونه است؟ )٢ نظر دانش آموزان در مورد تأثیرگذازی انواع آموزش های ارایه شده چگونه است؟
جامعه آماری دانش آموزان دبیرستانی و پیش د انشگاهی شهر اصفهان بودند . نمونه انتخـابی ٣٠٠ نفـر از دانش آموزان که ٣ ناحیه(٣ , ٢ و ٥ )انتخاب شده بودند . روش نمونه گیری به صورت نمونه در دسـترس بود . جهت اندازه گیری از ابزارهای زیر استفاده شد . ۱ ) پرسشنامه نگرش نسبت به رفتار ترافیکی : ایـن پرسشنامه پرسشنامه ای محقق ساخته است که میزان نگرش افراد را مورد سنجش قرار می دهد . سوال های پرسشنامه به شکل بسته پاسخ بود , این پرسشنامه شامل ۵۴ سوال بود که میزان نگرش افراد را به رعایت رفتار ترافیکی و رانندگی مورد سنجش قرار داد . پا یایی پرسشنامه نگـرش از روش همـاهنگی درونـی (آ لفای کرونباخ ) استفاده شد که ضریب پایایی ۹۳ /٠ را نشان داد که پایایی مناسبی بـود . )٢ پرسـشنامه ویژگی های دموگرافیک : این پرسشنامه شامل سوال هایی بود که ویژگی های فردی و اجتماعی دانش آموزان مانند سن ، جنس ، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، تعداد افراد خانواده ، شغ ل مادر، شغل پـدر، وضـعیت اقتصادی ، درآمد خانواده و وضعیت مسکن ، داشتن اتومبیل خانوادگی را می سنجید . این پرسشنامه توسـط دانش آموزان تکمیل گردید . ۳ ) پرسشنامه نظرسنجی آموزشی : در این پر س شنامه میزان تاثیرگذاری آموزش از منابع مختلف آموزشی مورد پرسش قرار گر فت . سوال ها به شکل بسته پاسـخ بـوده و ارزش گـذاری سوال ها از ۱ تا ۵ بود .
روش این پژوهش از نوع پژوهش توصیفی است . روش توصیفی یکی از روش های پیمایشی مـی باشـد . زیرا در این پژوهش به توصیف آنچه در جامعه وجود دارد پرداخته می شود . این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و جام عه دانش آموزان را از نظر متغیرهای مربوطه مورد بررسی قرار داده است . روش تجزیـه و تحلیل آماری در این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد . )١ توصیفی : در سطح توصیفی استفاده از فراوانی , درصد فراوانی و رسم جدول ها و نمودارهای مربوط انجام شـد . )٢ اسـت نباطی : در سطح استنباطی با توجه به سطوح داده های به دست آمد , از روش تحلیل آماری ضریب همبستگی اسـتفاده شد .
نتایج تحلیل آماری نشان داد که؛ رابطه بین نمره های نگرش دانش آموزان با جـنس برابـر بـا ۰/۱۲۹-محاسبه شد که معنی دار بوده است (۰/۰۳۳=ρ)، همچنین رابطه بین نمره نگرش دانش آموزان با تعـداد افراد خانواده برابر با ۰/۲۰۱بود که با ١٠٠ درصد اطمینان معنی دار بود , و رابطه بین نمره های نگرش با داشتن اتومبیل خانوادگی برابر با۰/۱۵۵ بود، که رابطه ای معنیدار بود (۰=ρ) رابطه بین نمره های نگرش با سا یر متغییرهای مورد بررسی معنی دار نبود . همچنین نتـایج نـشان داد میـزان تأثیرگـذاری آموزش های مختلف از نظر دانش آموزان به ترتیب بیشترین فراوانی امتیازهای کسب شده عبارت است از؛ انیمیشن تلویزیونی (۲۰/۹۴ درصد ), مطالب درسی (۱۵/۰۳ درصد ), برنامه های کـودک ( ١٥ درصـد ), د فتر چه های تبلیغاتی (۱۲/۸۲درصد ), تیزرهای تبلیغاتی (۱۱/۳ درصد ), آگهی هـای روزنامـه (۱۱/۱۳ درصد ), بیل برد(۷/۶۳ درصد ) و پیام نامه(۶/۱۱ درصد )